ESTATUTS DE LA PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE DONES

 

ARTICLE PRIMER.  DENOMINACIÓ

Es constitueix una coordinadora d’associacions de dones, sense ànim de lucre, que es denominarà PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY EUROPEU DE DONES, la qual es regularà per els presents estatuts i per la Llei d’Associacions 7/97, del 18 de juny, i les demés disposicions concordants.

ARTICLE SEGON. DE LES FINALITATS I LES COMPETÈNCIES DE LA PLATAFORMA

  1.  a) FINALITATS

 1.- La finalitat de la present Organització és la coordinació en el àmbit territorial de Catalunya de les ONGs de dones, per promoure i desenvolupar la igualtat de drets i oportunitats de les mateixes en el marc d’una Europa unida i democràtica, incidint en les polítiques nacionals i comunitàries.

 2.- Promoure l’obtenció d’igualtat de drets i oportunitats entre les dones i homes, incloent els drets que la Declaració de Pequín reconeix en quan a llibertats fonamentals i el dret de les dones a escollir lliurement la seva maternitat. Essent aquest l’objectiu fonamental de la Plataforma i la seva àrea escollida d’acció, controlant la implantació i aplicació d’una legislació tan comunitària com nacional que elimini qualsevol discriminació per raó de sexe.

 3.- Realitzar propostes en favor d’una política social europea, nacional i autonòmica que millori les condicions de vida i treball de totes/ s les/ els ciutadanes/ s en peu d’igualtat.

 4.- Possibilitar una representació eficaç de les dones catalanes i espanyoles en el Lobby Europeu de Dones.

 5.- Actuar en nom de les organitzacions que representa amb la finalitat de promoure els interessos de les dones que viuen a Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol, incloent immigrants, minories ètniques, col·lectius socials vulnerables, dins del marc d’una Europa unida i democràtica.

READ  ENTITATS

 6.- Fomentar la cooperació i solidaritat entre les dones de dins i fora de la Unió Europea.

 7.- Influir en polítiques nacionals, dins i fora de Catalunya, i comunitàries, cada vegada que les seves membres hagin de realitzar contribucions específiques.

 8.- Controlar la implantació de les Directives, Resolucions, Programes d’Acció, Plans d’Igualtat i altres mesures relacionades amb els seus objectius.

 9.- Promoure la participació de la dona en llocs de responsabilitat dins de les Institucions Europees, Nacionals, Autonòmiques i Locals.

 

  1. b) COMPETÈNCIES

 1.- Dur a terme campanyes nacionals i europees dirigides a aconseguir els objectius senyalats en els presents estatuts.

2.- Representar a les ONGs que componen la Plataforma davant les institucions locals, autonòmiques, nacionals i internacionals públiques i privades, sempre i quan les seves membres atorguin aquest poder, i en aquelles actuacions dirigides a aconseguir els objectius i les finalitats d’aquesta coordinadora.

3.- Exercir pressió per l’adopció de propostes legislatives autonòmiques, nacionals i comunitàries, i altres programes d’acció.

4.- Suggerir nous temes per l’adaptació de la Legislació Catalana i Espanyola a la Legislació Comunitària, incloent les Directives, Resolucions, etc. i determinar les seves línies directrius.

 5.- Presentar esmenes sobre la legislació proposada per les institucions europees.

6.- Recollir i realitzar estudis i estadístiques, tan nacionals com europeus, per el seu ús o per distribuir-los entre les seves membres.

7.- Emprendre qualsevol acció necessària per assolir els objectius esmentats.